starabrusirna.cz

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ubytovaných hostů Penzionu Stará Brusírna podle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „GDPR“)


Správcem osobních údajů je:
Ing. Petr Bojanovský, IČ 46322914 , se sídlem Pražská 2015/62, 669 02 Znojmo, tel.: +420  605 292 202, penzion.brusirna@gmail.com

Právní důvody pro zpracování osobních údajů:
splnění smlouvy o ubytování a provedení opatření přijatých před jejím uzavřením, ochrana oprávněných zájmů správce pro případ určení, výkonu nebo obhajoby jeho právních nároků v případném soudním, trestním či správním řízení, ochrana životně důležitých zájmů subjektů údajů v případě krajní nouze a plnění právních povinností správce údajů. Ubytovatel je oprávněn i bez souhlasu ubytovaného jako subjektu údajů zpracovat jeho osobní údaje, které nezbytně potřebuje ke komunikaci s ubytovaným a pro uzavření a plnění smlouvy, a to již v případě poptávky, kdy ke komunikaci s ubytovaným nebo objednatelem ubytovatel potřebuje údaje jako je např. jméno a příjmení, datum narození a adresa pobytu, e-mailová adresa a telefonní číslo. Správce jako ubytovatel má dále oprávněný zájem provádět přímý marketing v podobě zasílání obchodních sdělení. Ubytovatel je povinen umožnit subjektu údajů se kdykoliv se z odběru e-mailových obchodních sdělení odhlásit. Veřejné prostory penzionu včetně parkoviště jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem z důvodu ochrany majetku Ubytovatele a Ubytovaných. Záznamy jsou v souladu s GDPR uchovávány po nezbytně nutnou dobu 14 dnů a poté jsou neprodleně mazány. Přístup k záznamům mají pouze oprávněné osoby Ubytovatele a orgány činné v trestním řízení.
Podle § 14 zákona č. 565/1990 Sb o místních poplatcích a Obecně závazné vyhlášce městyse Šatova je správce jako ubytovatel povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl, včetně důvodu, pro které nebyl vybrán poplatek za pobyt. Evidenční knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
Podle § 100 a násl. zákona o pobytu cizinců na území ČR je správce jako ubytovatel vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole. Do domovní knihy se zapisují osobní údaje zahraničních hostů v rozsahu: jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo občanského průkazu nebo cestovního pasu, číslo víza, pokud je uvedeno v cestovním dokladu, počátek a konec ubytování, účel pobytu, adresu trvalého bydliště v zahraničí, adresu pobytu v ČR, pokud ji cizinec má a podpis na předepsaném přihlašovacím tiskopisu A6 ŘSCP č. 4/2015. Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
Osobní údaje správce získává od objednatele ubytování nebo od ubytovaných a jejich zákonných zástupců. Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je nezbytné k uzavření a plnění smlouvy o ubytování a plnění zákonných povinností správce a bez jejich poskytnutí není možné poskytnout ubytovací službu. Osobní údaje budou u správce uloženy pod dobu trvání právního důvodu pro jejich zpracování, nestanoví-li zákon lhůtu delší. Ubytovaný jako subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných správcem, má právo požadovat jejich opravu, omezení zpracování nebo výmaz (s výjimkou výše zmíněných právních zákonných důvodů a lhůt pro výmaz), popř. má právo vznést námitku proti zpracování. Domnívá-li se, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se ubytovaný jako subjekt údajů obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
Tento dokument je účinný od 1. května 2020.