starabrusirna.cz

Ubytovací řád penzionu Stará Brusírna

Provozovatel
Ing. Petr Bojanovský, Pražská 2015/62, 66902 Znojmo, tel.: 605 292 202, penzion.brusirna@gmail.com, ičo:46322914

Rezervace, uzavření smlouvy
Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí objednávka učiněná prostřednictvím rezervačního formuláře nebo emailem na adresu ubytovatele.
Jakmile ubytovatel obdrží od hosta objednávku v písemné formě nebo písemné potvrzení rezervace, vystaví hostovi zálohovou fakturu na zálohu ve výši 50% z ceny poskytovaných služeb.
Ubytovaný je povinen zálohu uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené v zálohové faktuře. Bez uhrazení zálohy není možné objednávku akceptovat a následující den po lhůtě splatnosti je rezervace zrušena.
Záloha není vyžadována pouze v případě pobytů rezervovaných sedm a méně kalendářních dnů před požadovaným dnem nástupu k ubytování. V takovém případě probíhá úhrada ceny ubytování v plné výši v okamžiku nástupu na ubytování.
Zákazník/ubytovaný vyjadřuje úhradou zálohové faktury souhlas s výší stornopoplatků, které platí v případě zrušení objednaného ubytování ze strany ubytovaného před začátkem ubytování a jsou zveřejněny na webových stránkách ubytovatele www.starabrusirna.cz. Ubytovaný objednáním ubytování a úhradou zálohové faktury souhlasí rovněž s tím, aby ubytovatel v případě zrušení objednaného pobytu ze strany ubytovaného před začátkem ubytování započetl uhrazenou zálohu oproti nároku ubytovatele na úhradu stornopoplatku. Úhradou zálohové faktury / doplatku za ubytování dále zákazník vyjadřuje souhlas s provozním řádem penzionu Stará Brusírna (v aktuálním znění na www.starabrusirna.cz)
Uzavřením smlouvy nebo uhrazením zálohy vzniká poskytovateli povinnost poskytnout objednateli služby ve smlouvě stanovené a objednateli povinnost tyto služby odebrat a uhradit společnosti za jejich poskytnutí sjednanou cenu.

Zrušení rezervace, odstoupení od smlouvy
Zákazník má právo kdykoliv před započetím pobytu, bez oznámení důvodu, odstoupit od smlouvy. Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou. Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky.


Storno před nástupem pobytu:
• 30–60 dnů – 20% zálohy
• 19–29 dnů – 50% zálohy
• 11–18 dnů – 70% zálohy
• 10–0 dnů – 100% zálohy


Nástup ubytování
Není-li sjednáno jinak, ubytovávání přijíždějících hostů, probíhá v době od 15:00 do 18:00
Po příjezdu host předloží provozovateli popř. pracovníkovi penzionu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Správnost svých osobních údajů a dobu pobytu stvrdí host podpisem na registrační kartě či v ubytovací knize ubytovatele.
Po zaznamenání údajů bude host seznámen s provozním řádem penzionu a budou hostovi předány klíče od pokoje a hlavních vchodových dveří a host bude ubytován.
Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
Při nástupu k ubytování host uhradí v hotovosti částku představující doplatek ceny za ubytování, tj. sjednanou cenu za ubytování poníženou o uhrazenou zálohu. V případě, že zálohová faktura nebyla vystavena, ubytovaný uhradí celou částku za sjednané služby. Nepřijímáme platební karty.
Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu provozovatel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován
Užívání zařízení penzionu je zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi, včetně osob se symptomy nemoci COVID-19


Obecná pravidla ubytování
Host má právo užívat prostor vyhrazený mu k ubytování, jakož i společné prostory penzionu a využívat služby s ubytováním spojené. Dveře do ubytovací části se v době přítomnosti ubytovaných hostů zásadně nezamykají.
Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození klíčů, jakož i zpřístupnění klíčů třetím osobám, které nejsou přímým účastníkem příslušné smlouvy o ubytování, sjednané mezi hostem a ubytovatelem. Při ztrátě klíčů zaplatí host škodu způsobenou ubytovateli ve výši 1000,- Kč.

 1. Host je povinen:
  • seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej;
  • seznámit se s bezpečnostními pravidly a evakuačním plánem v případě požáru. Tento plán nalezne v každém hotelovém pokoji
  • uhradit cenu za ubytování dle platného ceníku;
  • řádně užívat prostory určení k ubytování, udržovat pořádek a čistotu ve všech prostorách určených k ubytování;
  • zajistit dodržování čistoty v prostorách určených k ubytování;
  • chránit vybavení zařízení v prostorách určených k ubytování proti poškození;
  • bezodkladně oznámit poškození nebo škodu, kterou host nebo osoby s ním ubytované v prostorách penzionu způsobil(y);
  • v době od 22:00 hod. do 07:00 hod. se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem;
  • při odchodu z pokoje uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout elektrické spotřebiče, které se v době nepřítomnosti hosta neužívají, a uzavřít okna;
  • Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech;
 2. Host nesmí bez souhlasu ubytovatele:
  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek, přemisťovat vybavení apod.);
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování;
  • používat v prostorách určených k ubytování vlastní spotřebiče vyjma malých spotřebičů používaných hostem pro osobní hygienu a kancelářskou práci;
  • v pokoji a v prostorách penzionu provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací;
  • přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě;
  • přechovávat psy a jiná zvířata ve všech prostorech penzionu;
  • držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem;
  • kouřit; to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouření a viditelně označených příslušným symbolem;
  • brát na pokoj sportovní nářadí, kola a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo;
  • používat otevřený oheň;
  • manipulovat s hasicími přístroji, manipulovat s požárními hlásiči v apartmánech, blokovat přístup k prostředkům požární ochrany, blokovat únikové cesty;
  • pohybovat se ve vnitřních prostorách penzionu cyklistických botách tzv. „kufrech“.
 3. Odpovědnost za škody
  Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel penzionu ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v penzionu bez zbytečného odkladu v den, kdy se poškozený o škodě dozvěděl.
  Vždy zamykejte pokoj.
  Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji ani v ostatních prostorách penzionu.
  Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
  Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.
  Za způsobené škody a chybějící inventář odpovídá host v plném rozsahu.
  Veřejné prostory penzionu jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem v souladu s GDPR. Zásady při zpracování osobních údajů jsou uvedeny na adrese https://www.starabrusirna.cz/kontakt/gdpr/
  Odjezd z penzionu
  Ubytovaný je povinen opustit pokoj, kde je ubytován, do 10:00 posledního dne pobytu, pokud není domluveno jinak.
  Ubytovaný uzamkne pokoj a předá klíče Provozovateli, pokud není domluveno jinak.

  Závěrečná ustanovení
  V případě sporu má ubytovaný host právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát – oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: https://adr.coi.cz
  Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz
  Není-li poskytovatel při veškerém svém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se strany jinak. Vyšší mocí se rozumí zejména poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom nebo nebo z důvodu nařízení úřední moci. V případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči poskytovateli žádné sankce či ekvivalentní plnění.
  Tento Ubytovací řád v.1.0 vstoupil v platnost a účinnost dnem 1.5.2020.
  Velice náš těší, že jste si vybrali právě náš penzion a věřme, že budete mít příjemný pobyt.
  Ing. Petr Bojanovský